Texty:

1) Ja sosla s uma
2)
Nas nedogoniat
3)
Ja nejsem tva pervaja

MP3:

1)
Ja sosla s uma
2)
Nas nedogoinat
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Created by Jakub Souček 2002®